Ditlwaelo - Bofuma

Bofuma ke ketso ya ho hlopheha kapa ho futsaneha.

Tlhopheho ka bo yona ha se tlwaelo hara Basotho, empa ke e kentse mona ho hlakisa tsela eo Basotho ba sebetsanang le tshotleho ka teng.

Ka Sesotho, motho ya hlophehang hara setjhaba o fumana thuso ka tsela tse fapaneng. E tlwaelehileng ke ho mo neha mosebetsi lelapeng le ruileng e le hore a tle a kgona ho iphedisa.

Basotho ba bile ba na le mananeo a thehilweng ka kotloloho ho fedisa bofuma hara setjhaba, a jwalo ka meraka ha mmoho le mafisa.

Ke tla hlolosa ha batsi ka meraka le mafisa tlasa dihlooho tsa teng tse lokelang.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.