Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba


Back to overview

03/02/2012

Dikgau tsa Bonono tsa PanSALB

Ngwahola PanSALB e abile dikgau moo ho teng ho neng ho tlotlwa batho ba bileng le seabo sa ho aha kapa ho ntshetsa pele maleme a bona.

Feela ha ho le motho le ya mong ya thontsweng lehlakoreng la Sesotho!

Sena se entse hore ke botse PanSALB hore na e ba lebaka ke hore na ha ho ha ka ha eba le batho ba thontsweng hlakoreng la Sesotho? Ke maswabi ho hlalosa hore ho fihlela lena le hodimo PanSALB ha e so ka e nkaraba potsong eo ya ka.Back to overview


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.