Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba

Feed

03/02/2012

Molawana wa Dipuo

Basotho, ho teng molawana o motjha wa dipuo o phatlaladitsweng ke mmuso wa Aforika Borwa. Ke kgothaletsa Basotho ho o bala mme ba be le seabo ho tjhorisweng ha ona.   More


03/02/2012

Leeto ya ho ya Lesotho

Ke maikemisetso a ka ho rera leeto la Basotho ba kwano Aforika Borwa ho ya mose ho mohokare ka Lesotho. Sepheo sa leeto lena ke ho tsebisa Basotho Lesotho, ho feta mona ke ho ba le dithuto tse itseng nakong...   More


03/02/2012

Puisano ya Basotho

Ho latela ho thehwa ha sehlopha Qoqa Sesotho maane ho Facebook, Basotho ba bontshitse thahasello e kgolo tabeng tsa Sesotho. Feela e ka mathata a sa le teng bakeng la ho kopana le hona ho nka kgato e latelang...   More


<< Newer


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.