Moetlo - Ho Ila

Ho ila ke moetlo wa Basotho wa tlhompho. Ke moo motho ka mong, lelapa kapa leloko le ba lokelang ho latela tse itseng ya boitshwaro ho fihlela ba etswa boemong ba ho ila. 

Ntho tse ngatanyana di ya ilelwa Sesothong. Tsona di tshwana le lefu, lebollo, setswetse, dinako tsa selemo le boemo ba lehodimo. 

Ho ila ho tsamaisana le tumelo ya Mosotho ho Mmopi wa hae, ka ha tlhompho ena e lekanngwa le Modimo kapa badimo. Tse ding tsa dintho tse ilelwang hantlentle ke thapelo ho Modimo le badimo. 

Bakeng sa tlhakisetso e batsi ka ho ila, bala tlasa dihlooho tse buwang ka lefu, bofifi, lebollo, setswetse, dinako tsa selemo le tsa lehodimo.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.