Moetlo - Ho Kgaola Moetlo

Ka Sesotho ho na le mabaka ao tlasa ona moetlo o ka kgaolwang lelapeng, e le hore ho se hlole ho phethwa moetlo oo. 

Mohlala: Ha lelapa kapa leloko le itseng le na le bothata ba ho hlahelwa ke lefu kgafetsa, hona hoo nako tse ding lefu le beng le ba kgaoletse ba sa apaere bofifi ba le leng le fetileng, e ba ho etswa qeto ya ho kgaola moetlo wa bofifi. Ka sena ho bolela hore lelapa leo le keke la hlola le apara thapo ka mafu a lona. Sena se etsuwa ho leka ho tebela lefu lelapeng. 

Ho kgaola moetlo o itseng, ho rerwa mosebetsi ona le bohle ba hlokehang mme ho hlabuwa kgomo, eo ka yona e leng nyehelo ho ba fatshe. Moholo wa lelapa o tla etsa thapelo ho ba fatshe moo teng a hlalosang mabaka a bona a ho kgaola moetlo. Nakong eo mosebetsi ona o etsuwang ka yona, bohle ba amehang ba lokela ho ba teng.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.