Lefu

Ha motho a hlokahetse, mofu o lokela ho bolokwa ka tlhompho. Lefu ke mosebetsi o hlomphehang ka Sesotho, ka ha bafu e le bona badimo ba rona Ho feta mona, tlhompho e lokela ho lebiswa ho beng ka mofu ka koduwa e ba hlahetseng.

Lefu ke nako ya dillo, ka hoo lefu ha se mokete. Ba llang, e leng beng ka mofu, ba lokela ho nehwa tlhompho ya hore ba shebane le mosebetsi wa lepato ka tokelo.

Lefu le ya ilelwa ka Sesotho, e leng ho bolelang hore ho teng maitshwaro a lebelletsweng ho batho ba hlahetsweng ke lefu, ha mmoho le ho setjhaba ka kakaretso.

Beng ka mofu ha ba ya lokela ho tsamaya bosiu, mafifing ntle le ka lebaka le ba tlamang. Ha ba ya lokela ho kena diqwaketsano. Ha ba ya lokela ho nna ba hweletsa ba tlatlarietsa. Maitshwaro a bona bohle a lokela ho tjhora nakong ena ya bofifi.

Ho tloha mohla pehi ya lefu e tsebahetseng ho fihlela mofu a patwa, ho lokela ho ba le kgotso le tshebedisano mmoho pakeng tsa beng ka mofu. Ka Sesotho se tjhorileng, mofu ha a dudiswe nako pele a patwa. Mofu o ne a nka letsatsi ho isa ho a mmalwa feela pele a behwa. Ba sa finyellang phupung ya hae ba tla fihla ba beha mokolokotwana mohla ba fihlileng.

Ho feta mona, lefu ha se mokete wa dimetletsa moo teng ho phehuwang dihamang hamang. Ho phehelwa feela bontate ba ilo tjhepa ntlo ya mofu, bao ha morao ba tlilo mo pata. Bomme le bana ba ne ba sa ye mabitleng nakong ya lepato, e ne e le bontate feela ba ilo phetha mosebetsi. Bohle ba ne ba tsohella ka le hlahlamang ho ya beha majwe.

Ka lefu, ha ho ditshebeletso tse tshwaruwang malapeng, mofu o nkuwa a ilo behuwa nqalong e kgutsitseng ka kgutso.

Mokgwa ona o mobe wa matsatsing a kajeno wa ho bontsha bana setopo ha o wa lokela ho etsuwa ho hang. Hona ho ama bana maikutlo le kelello ha bohloko. Setopo ke ntho e bonwang ke batho ba hodileng feela.

Basotho, tsela ena ya ho tsamaisa lefu ya Sesotho e bohlokwa hobane e qoba ditshenyehelo tsena tse se nang kelello tse etsahalang mafung. Hoo batho ba yeng ba sale le melato ka mabaka a siko.

Mofu o ntshuwa hoseng ka matjeke a ilo patwa.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.