Sethepu

Sethepu ke mokgwa wa setho moo monna a ka nyalang mosadi ya fetang bonngwe.

Pele monna a ka nyala sethupu, mosadi wa hae o lokela ho reriswa ka taba ena mme a dumellane le monna wa hae. Ho feta mona, ke mosadi e moholo; ntlo-kgolo, ya nkang qeto ya hore na ke mosadi ofe eo monna wa hae a tlang ho mo nyala. Lebaka ka sena ke hore ho nyala sethepu ha se qeto ya monna, empa ke ntlo-kgolo ya bapalang karolo e kgolo qetong ena.

Ho feta mona, ha monna a nyala sethepu, o etsa seo ka sepheo sa ho tsosa motse. Ka hoo mosadi e moholo o lokela ho tiisa hore mosadi ya nyalwang o tla fihla ho ntshetsa motse pele; e seng ho o qhala.

Mabaka ao monna a ka nyalang sethepu ka ona ke ana:

 • Bonyopa
 • Ha monna a nyetse mosadi empa mosadi a hloleha ho ba le bana, eba o mosadi o mo dumella hore a nyale sethepu hore mosadi e motjha a tle a mo tswalle bana.

 • Mojalefa
 • Ha monna a hloka ngwana moshemane lenyalong, e ba o dumellana le mosadi hore a nyale mosadi ya tla mo tswalla ngwana moshemane.

 • Ho Kenela/Seantlo
 • Ha monna a hlokahallwa ke mosadi, e ba nakong tse ding babohadi ba re a nke ngwanabo mosadi ho ntshetsa pele motse. Mosadi ya jwalo o bitswa seantlo.

  Malapeng a mang ha monna a hlokahala, eba ho kopuwa ngwabo monna e motona hore a nyale mosadi wa ngwanabo ho ntshetsa motse pele. Sena se tsejwa ka hore ke ho kenela.

 • Thero ya Lelapa
 • Ha monna a lakatsa ho ba le bana ba itseng empa mosadi wa hae a sa ikutlwe ho etsa palo eo ya bana, eba mosadi o re monna a nyale mosadi ya tla mo etsetsa bana ba ka hodimo ho bao yena a ikemiseditseng ho ba le bona.

 • Ho wa Letswele
 • Ha monna ya nyetseng a wesa ngwanana letswele, e ba o lokela ho mo nyala a mo etse mosadi wa hae.

 • Ho aha Motse
 • Ha monna le mosadi ba qhalana lenyalong, ka Sesotho monna ha a hlale mosadi, empa o nka mosadi e mong ho ikahela motse. Mosadi wa hae e moholo o sala lapeng a mo hlokometse le ha yena a ka ilo itulela le mosadi wa hae e motjha. Ka tsela ena mosadi le bana ba tla dula ba hlokometswe.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.