Ditlwaelo - Pheko

Pheko ke kgutsufatso ya lentswe phekolo, e leng ho phekola. Ho phekola ke ho phedisa kapa ho fedisa mahlaba.

Ka Sesotho batho bohle ba hodiswa ka tsebo ya ditlhare. Setlhare ke semela, metsi, karolo ya phoofolo kapa sesebediswa se nang le matla a ho fedisa mofuta o itseng wa mahlaba.

Sesothong batho bohle ba lokela ho tseba dipheko tsa mafu a tlwaelehileng setjhabeng e le hore setjhaba se be le bophelo bo botle.

Dingaka tsa Sesotho di bitswa feela ka mafu a hlolang ditlhare tse tlwaelehileng. Ka tsela ena Basotho ba na le tsebo e batsi ya ditlama le ya diphoofolo.

Ke tla boela ke tlo fana ka mefuta ya ditlama le mafu ao di a phekolang ha nako e dumela, ha di be mohatla kgwiti!

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.