Na o re Ratile?

E bang o ratile se ngodilweng mona, ka kopo re siele molaetsa wa teboho.


 


 

Guestbook

62 entries on 7 pages
mohau Makwatsane
10/21/2014 06:12:07 PM
Ntate ha a so utlwele ka bataung ba ha Raphiri?
Comment:
Madume Ntate.

Nkile ka utlwela ka bona kgabane eso. Sheba motso ba Bataung hore na Ntata Phiri ke mang.

Lesedi.
Mathapelo Mawelela
09/07/2014 03:05:38 PM
Re lebohela boikitlaetso ba lona ba ho etsa bonnete ba hore Sesotho sa rona ha se lahlehe, haholo dinakong tsena tsa moloko wa senyesemane moo le malapeng a Basotho batswadi ba sa hloleng ba buisa kapa ba ruta bana puo ena e monate. re le lakaletsa katleho le mahlohonolo. Eka re ka fumana ditshomo tsane tsa rona tsa bo Tselane, Moshanyana Sankatana le tse ding. Modimo a le etse hantle.
Comment:
Madume Mme.

Ke a leboha ka tlhompho e kgolo.

Dipale le ditshomo tsa Basotho tsona di sa tla! Pitsa e ya hoba mme e se kgale masutsa a tla tsholwa.

Lesedi.
John Maphalela Maqubela
01/06/2014 05:35:07 PM
Ke ratile boikitlaetso ba hao ba ho bokellela Basotho tsebo mme ke nahana hore ho tloha mona re tla thahasella ho tseba tse fetang mona. Ke o lakaletsa mahlohonolo mme Modimo a o atlehise morerong ona wa hao. Ke ratile haholo hobane o le wa ha Rantsho ya etsang tjena! Dikhomo, ntate Fezekile!
Comment:
Dikgomo!
Matshediso Pearle Peane
01/02/2014 12:43:23 PM
Jonna hothaba hoo kalo ke qala ho bona mongolo omongata haka wa Setso sa rona Basotho. Hona hobolela hore ha hona motswadi le among in our age and life time who can make excuses hose tsebe le ho ruta bana bahae and generations to come ka borona ba rona. le ha hona jwale leleme la rona le re lahlehela mona le mane hare bua le mengolong ya rona betsong la nako eo rephelang ho yona. this is the best ever piece of material I have ever seen. never have i been so proud ka setso saka. Ke mpa ke hloka mantswe a diteboho feela. Thank you so, so much! This will be passed on to my lineage for sure.
Mapamela Sera
12/10/2013 11:12:59 AM
ke khahloa ke boikitlaetso boo le bo nkileng ho batlisisa le ho bokeletsa nalane ea Basotho molemong oa bona le meloko e latelang. e se eka Molimo a ka le fa matla le tsoele pele. Likhomo!!
Comment:
Ha di ate!
Dijeng Sebusi
12/01/2013 10:59:39 AM
Ke thabela hore ho be ho na le motho/batho ba santsaneng ba khothaletse tsa rona.

Ke kopa ho romeloa thapelo ya basotho e buang ka Molimo o mocha, a rapele Molimo wa kgale.­..­Tlatlamatjholo.­..­

Ke a leboha.
Comment:
Madume.

Ke tla etsa jwalo tloholo sa RaNtsho.

Lesedi.
Madisebo Nkatlo
10/19/2013 07:26:51 PM
Kea leboha Abuti. Ha ke tlohele ho bososela ha ke bala tse ngotsweng mona!
Comment:
Madume.

Ho leboha nna Mme. Ha ho dule ho le jwalo ka mehla.

Lesedi.
Khethang Khosi
10/15/2013 02:44:00 PM
Kgidi!! hona ke masokotso! ke letlotlo la ngwaná Mosotho - ebang a tseba moo a tswang teng!

diteboho ha difele.

Rea leboha, banna!!!
Comment:
Lesedi.
Ntshiuwa Mokhobo
10/15/2013 11:21:25 AM
Ke lebohetse lesedi leo ke le fumaneng mona. ke thuto e kgolo honna. website ena etlaba lehae honna. kgotso
Comment:
Ho leboha rona Mme. Mme Motswadi o ne a atisa hore tsebo ke lefa.
mohale lebakeng
09/14/2013 03:46:03 PM
Ke ratile sesotho sa hao le tlhakisetso e ntle ha kaalo, ka hoo kere kgotso, pula tjhaba sa rantsho. Ore tshwarele tseding ausi Sibongile
Comment:
Madume.

Re a itebohela ka tlhompho, le ha kwana lebitso la kgaitsedi Sibongile le re makaditse!

Lesedi.
Show: 5  10   20
 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.