Setho ke eng?

 

 

Tumelo ya mosotho ho Mmopi wa hae e batsi, mme e itshetlehile haholo hodima tlhompho le tlotla eo mosotho a e fang ya re okametseng. Majakane a re mosotho ha a na tumelo, o mpa a na le moetlo feela. Sena se a swabisa ka ha bophelo ba mosotho bo tletse tumelo le kganya ya Tlatlamatjholo. Mosotho o bitsa Mmopi wa hae ka mabitso a fapaneng, ohle a pakang boholo le ho tlotleha ha Mmopi. Mabitso a na ke:

 

 • Tlatlamatjholo
 • Lena lebitso le hlalosa hore ya re okametseng o fana ka lesedi. E leng hore ke yena ya re kgantshetsang ditsela.

 • Mmopi
 • Lena lebitso le hlalosa hore ya re okametseng ke yena mmopi wa tsohle tse lefatsheng.

 • Modimo
 • Modimo e hlalosa ya hodimo. Bohodimo bo hlalosa hore eo o re phahametse. Modimo e ka hlalosa tse lateleng:

  • Mmopi
  • Bala tlhaloso serapaneng se eteletseng sena pele bakeng sa tlhaloso.

  • Bongwe ba Badimo
  • Badimo ke batho ba ileng boya batho, mme bao ka bona re fetisang mesarelo, ditsietsi le diteboho tsa rona ho Ramasedi. Bongwe ba badimo bo bitswa Modimo, e leng ho hlalosang motho ka mong ya arohetseng badimong.

  • Motho
  • Sebupuwa se motho se ntseng se phela se bitswa modimo ho latela bomodimo ba sona. Mme sena se qaqile haholo tatellanong ya lelapa, e leng yona tshiya ya setjhaba. Ntate le Mme, batswadi, mmoho ke medimo ya bana. Bongwe bona ba medimo ke modimo.

  • Medimo
  • E re ka ha motswadi ka mong e le modimo wa ngwana, batswadi le baholo ba hae ba ntseng ba phela ba bitswa medimo ka kopanelo. Ke ka hona ngwana mosotho a tlotlang le ho hlompha batswadi le baholo ba hae ka mehla.

 

E re ka ha tumelo ya mosotho e phelwa ho fetwa ho bolediswa, mosotho ha a ka a bona bohlokwa ba ho bapatsa tumelo ya hae. Tumelo ena ya mosotho e tsejwa ka hore ke Setho. Setho ke tumelo ya mosotho ho Mmopi wa hae. Motho ke sebupuwa sa Mmopi se phethahatsang Setho. Athe botho bona ke dikateng tsa bophelo ba Mosotho tse fupereng boitshwaro, tlhompho le dikamano pakeng tsa batho. Batho ke bongata ba motho.

 

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.