Tlotlontswe

Banna monate wa puo!

Puo ke moetlo Basotho, hoba ke puo e fupereng tsebo ya setjhaba.

Ha re bua ka tlotlontswe, hantlentle re bua puo. Tlotlontswe ke kgutsufatso ya letlotlo la mantswe, ka hoo mona re lekola letlotlo la Sesotho le fuperweng ke mantswe a puo.

Ena ke tlotlontswe ya mantswe le tsebo ya Sesotho e hlokolotsi haholo bophelong ba ngwana Mosotho. Dikahare tsa kgaolo ena ke motheo wa ntho tse ngata Sesothong. Tsebo e fuperweng mona ke neletsano taba ya mengwaha-kgolo, eo ho leng thata ho e fumana matsatsing a kajeno. 

Thuto ya Sesotho dikolong ha e sa ruta bana dintho tsa mofuta ona, mme ho thata ho fumana dingolwa tseo ho tsona taba tsena di ngodilweng. Boiphihlelo bona bo fumaneha feela ka neletsano taba, eo le yona e seng e qephile ka ha baholo ba rona ba se ba ile ba ikela masihlwane. 

Mona re tla lekola mefuta ya mekgabo ya puo ya Sesotho, e jwalo ka:

 

  • Maele
  • Dikapolelo
  • Dilotho
  • Dipapadi tsa Basotho
  • Mekgabo
  • Mahlale
  • Ditshomo
  • Le tse ding tse ngata.

Mona ke moo re tsenkollang botebo le bophara ba puo ya Sesotho. Mme o tle o hlokomele hore ka kutlwisiso ya puo o fumana tsebo e batsi ka mekgwa le ditlwaelo tsa Basotho. Hobaneng? Hoba tsohle di etsahala ka puo!

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.