Dinako tsa Selemo

Dinako tsa selemo ke ho bitoha ha dikarolo tsa selemo, tseo e reng ha di kopana kaofela di etse selemo se feletseng.

Hlokomela tatellano ya tsona hobane selemo sa Basotho se qala ka kgwedi ya Phato.

Selemo

Selemo ke nako eo selemo se setjha se thwasang ka yona mme e tloha ka kgwedi ya Phato ho ya ho ya Mphalane. 

Lehlabula

Lehlabula ke nako eo ho tjhesang ka yona mme e tloha ka kgwedi ya Pudungwane ho ya ho ya Pherekgong. 

Lehwetla

Lehwetla ke nako ya kotulo masimong mme e tloha ka kgwedi ya Hlakola ho ya ho ya Mmesa. 

Mariha

Mariha ke nako ya serame mme e tloha ka kgwedi ya Motsheanong ho ya ho ya Phupu.

Mona ke dikgwedi tsa Sesotho: 

Phato

Ke Phato ya makwetle, kgwedi ya lerole. Phato ke kgwedi eo selemo se thwasang ka yona mme ke kgwedi ya pele selemong. 

Lwetse

Kgwedi ya malwetse mme ke kgwedi eo ka yona dipula tsa pele tsa selemo di nang ka yona. Ke nako eo diphoofolo le dimela di palesang ka yona. Lwetse ke kgwedi ya bobedi selemong. 

Mphalane

Kgwedi ya diphalane, ke kgwedi ya menyakwe ka ha mekete ya pele ya selemo e tshwarwa nakong ena. Mphalane ke kgwedi ya boraro selemong. 

Pudungwana

Kgwedi eo ka yona Lehlabula le thwasang mme bana ba bapala hore ba be baputswa pududu!

Lentswe lena Pudungwana le ahilwe ka ho kopanaya mantswe pudu le ngwana. Ke nako eo bana ba ipudukanyang ka yona. 

Pudungwana ke kgwedi ya bone selemong. 

Tshitwe

Kgwedi eo ka yona ho tjhesang haholo ka ha ke bohareng ba Lehlabula. Ke nako eo ho utlwahalang ho tlatlarietsa ha kokwana Tshitwe.

Tshitwe ke kgwedi ya bohlano selemong. 

Pherekgong

Phere ke ho fera, kgong ke lehong. Basotho ba kgale ba ne ba aha mahong masimong ha ba tla tshosa, jwale ba ne ba wa fera ka nako ena, ke ka hoo e bitswang feralehong

Pherekgong ke nako eo ka yona jwang bo holang ho latela dipula tsa Lehlabula. Lehong ke jwang bo tlamilweng ho etsa leraba la ho kgopa diphoofolo. 

Pherekgong ke kgwedi ya botshelela selemong. 

Hlakola

Hlakola ke kgwedi ya ho hlaola lehola masimong ho latela dipula tsa lehlabula.

Ho hlakola ke ho tima, ho tima lehola. 

Hlakola ke kgwedi ya bosupa selemong. 

Hlakubele

Hlakubele ke kgwedi ya mabele. Ke nako eo ka yona mabele a butswitseng mme a polwa masimong.

Lentswe lena Hlakubele le ahilwe ka mantswe Hlaku + Lebele = Hlakubele. Hlaku ke kgutsufatso ya lehlaku, athe lebele ke seshopa sa mabele. Ka hoo, Hlakubele ke nako eo mabele a e nang le mahlaku. 

Hlakubele ke kgwedi ya mahlaku a mabele. E bile ke kgwedi eo ka yona ho jewang ntshwe.

Hlakubele ke kgwedi ya borobedi selemong. 

Mmesa

Mmesa ke kgwedi eo ho kotulwang poone ka yona. E tsejwa ka la mmesa poone ka ha ke nako eo ho beswang poone ka yona.

Mmesa ke kgwedi ya borobong selemong. 

Motsheanong

Motsheanong ke kgwedi eo ka yona re tshehang dinonyane ka ha di baleha serame sa mariha. Motsheanong ke qaleho ya mariha.

Lentswe lena Motsheanong le ahilwe ka mantswe Motshea + Nong = Motsheanong. Motsheanong, ya tshehang nonyane. 

Motsheanong ke kgwedi ya leshome selemong. 

Phupjane

Phupjane e hlalosa hore phupu e nyenyane. Ke kgwedi eo ka yona dinonyane di eshwang ke serame sa mariha. Ka hoo he, ke phupu e nyenyane ya dinonyane.

Phupjane ke kgwedi ya leshome le motso selemong. 

Phupu

Phupu ke lentswe le hlalosang lepato. Ke kgwedi eo ka yona dinonyane di eshwang la rita ke serame sa mariha.

Phupu ke kgwedi ya leshome le metso e mmedi selemong, e leng kgwedi ya ho qetela ya selemo.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.