Dinaledi

Dinaledi tsa lehodimo ke karolo e kgolo ya tumelo ya Mosotho mme di bapala tema e kgolo dinthong tse ngata bophelong ba Basotho. Mona ke fana ka tlhakisetso ya dinaledi le hore na moelelo wa tsona ke ofe.

Selomela

Ke kopa thuso ka tlhakisetso ya naledi Selomela. Ka kopo ntsebise hore na Selomela ke eng. 

Mohora le Tlala

Mohora ke lentswe le hlalosang kgora, tlala e hlalosa bofuma. Ponahalo ya naledi ena e loba hore na selemo se thwasitseng e tla ba sa kgora kapa tlala.

E bang ho ka ba le moya nakong eo e hlahang ka yona, selemo seo e tla ba sa tlala. 

E bonahala nakong ya selemo pele ho dipula tsa pele. 

Dinakane

Dinakane e tsebahala hape ka mabitso a Naka le Dinaka.

E na naledi e lebelwang ke banna ba motse mohla e tla thwasa. Monna ya e bonang pele o letsa lenaka le bitswang Phalafala ho hlaba mokgosi wa hore Dinakane e bonahetse. Basotho ba dumela hore motho ya e bonang pele o tla ba le mahlohonolo selemong seo. 

Dinakong tsa boholoholo, monna ya e boneng pele o ne a hlapiswa ka kgomo ke morena.

Dinakane e bonahala dikgweding tsa bo Phupu le Phupjane mme e supa nako eo ka yona bashemane ba ka qalang ho bolotswa. Ke yona naledi e supang hore selemo se se se tla thwasa. 

Senakane

Senakane ke naledi e shebahalang jwalo ka lenaka le lenyenyane. Le le nyenyane hobane lenaka le leholo dinaleding ke Dinakane.

E bonahala ka Botjhabela mme e ya kganya. E bonahala ka lebenya. 

E bonwa ka kgwedi ya Motsheanong mme e lopa qaleho ya mariha. E bang e ka hlaha e kganya tlolo, mariha ao a tla bata haholo. 

Phalafala

Phalafala ke lehlaloso-nngwe la Dinakane? Ke batla ke sa dumele empa ke lesedi leo ke nang le lona ha jwale. 

Molalatladi

Molalatladi e hlalosa molala wa tladi. Tladi ke letsolo

Molalatladi ke moo letsolo le tswang teng. Ho latela sebomodimo, Tladi ke modimo wa letsolo le lehadima. 

Sefalabohoho

Sefalabohoho ke naledi ya pele ka phirimana.

E bitswa Sefalabohoho ho bapisa batho ba phirimellwang tseleng, ka ha ba fihla malapeng ho fahuwa mahoho, dijo di fedile. 

Makolobe

Makolobe ke dinaledi tse tsheletseng tse bonahalang e ka ke dintja le dikolobe. Ke dintja tse tharo le dikolobe tse tharo tse lelekiswang ke dintja. 

Tosa

Tosa naledi e kganyang ka ho fetisisa lehodimong la bosiu, mme e na le tse e potapotileng. Ke ka lebaka la tsena tse e potapotileng ho nang le leele le reng: ke tla o bontsha tosa le madinyane a yona. 

Selemela

Selemela ke naledi e bonwang di le sehlotshwana, di supile, mme e bonahala ha selemo se sa tswa thwasa mme ke yona e supang nako ya ho phethola lesoi. 

Mafube

Mafube ke naledi e bonwang hoseng ha mafube a letsatsi a hlaha. 

Mphatlalatsane

Mphatlalatsane ke naledi e bonwang ka meso mme e kganya haholo. Ke ka hona ho thwe ke Mphatlalatsane, ka ha e phatlaletse ka kganya ya teng. 

Motjhotjhonono

Motjhotjhonono ke naledi e bonahalang bosiu mme bonwa e ka ke naledi e tsamayang ho tloha lehlakoreng le le leng ho ya ho le leng, eka e ya betswa.


 

     

       Nalane ya Mosotho

    tsebo ke lefa le sa boleng.