Maemo a Lehodimo

Sesotho se namme ka tlhalosetso ya sona ya lehodimo ha mmoho le maemo a fapaneng a fumanwang teng. Ke na le bonnete ba hore ho teng tseo ke di lebetseng, empa lenane lena le batla le le batsi. 

  Pula

  Ditlwebelele

  Ditlwebelele ke pula e nang ka sekgahla ntle le lehadima kapa dia duma. 

  Medupe

  Medupe ke pula e nang ha bobebe ntle le ho thwathwaretsa kapa lehadima, mme e atisa ho nka matsatsi kapa ho feta ha e na. 

  Boja bo tsheha

  Boja bo tsheha ke pula e nang letsatsi le tjhabile. 

  Dia duma

  Di a duma ke pula e nang ka ho thwathwaretsa hwa letsolo. 

  Sefako

  Sefako ke leqhwa le dipotokwe di boreledi tse nang le pula. Sefako e ka ba se senyenyane kapa se seholo seo ho thweng ke sa dinaka. 

  Letsheola

  Letsheola ke pula e nang lehlwa. 

  Lehodiotswana

  Setsokotsane se matla haholo se tsamaisanang le moya wa pula e ngata e hoholang dimela, meaho le ntho tse hoholehang. 

  Kiriatshwana

  Morwallo

  Boteng ba metsi a mangata haholo a bakwang ke pula tsa ditlwebelele le medupi. 

  Matlopotlopo

  Pula e nang haholo e tlatsang dinoka, eo metsi a yona a phallang hohle.\


   

  Lehadima

  Lephakatladi

  Lephakatladi ke sebaka se otlilweng ke lehadima. 

  Mmane

  Mmane ke ho otla ha lehadima, ha le otla lefatshe. 

  Letolo

  Modumo wa maru a pula o bakwang ke boemo ba lehodimo bo nang le diabenya le tladi. 

  Letsolo

  Modumo wa maru a pula o bakwang ke boemo ba lehodimo bo nang le diabenya le tladi. 

  Lehadima

  Boemo ba lehodimo bo fupereng pula ka ho bontsha kganya ya letsolo; diabenya kapa kganya ya maru le modumo wa teng nakong tsa pula e hlaha. 

  Tladi

  Kganya e etswang ke maru a pula nakong ya dipula tsa letsolo. Boemo ba lehodimo bo fupereng pula ka ho bontsha kganya ya letsolo; diabenya kapa kganya ya maru le modumo wa teng nakong tsa pula e hlahafetseng haholo. 

  Tladimothwana

  Kganya mmoho le modumo o etswang ke maru a pula nakong ya dipula tsa letsolo. Boemo ba lehodimo bo fupereng pula ka ho bontsha kganya e tsamaisanang le letsolo; diabenya kapa kganya ya maru le modumo wa teng nakong tsa pula e hlaha.


   

  Serame

  Serame

  Serame ke mohatsela. 

  Phofodi

  Phofodi ke mohodi o hengwang ke motho kapa o imanehang kgalaseng nakong ya serame. 

  Phoka

  Metsi a fumanwang ho semela hoseng, haholo nakong tsa motjheso wa Lehlabula kapa Lehwetla. 

  Mohodi

  Seka mosi sa boemo ba lehodimo se hlahang nakong tsa hoseng kapa nakong tsa dipula kapa tsa serame. 

  Lerothodi

  Karolo e nyane ya metsi e rothang ho tswa hodimo marung kapa ho tswa hodima ntho e itseng. 

  Lefafatsane

  Pula e nang hanyane. 

  Pula

  Metsi a theohang ho tswa hodimo marung. 

  Letsheola

  Pula e nang letsatsi le tjhabile. 

  Lehlwa

  Pula hwamisitsoeng ke mohatsela. 

  Leqhwa

  Metsi a thatafetseng ka lebaka la mohatsela o moholo. 

  Sefako

  Metsi a pula, seka leqhwa, a hwamisitsweng ke mohatsela wa lehodimo, a bonahalang nakong tsa dipula tse matla tse tsamaisanang le moya kapa sefefo. 

  Mmuane

  Seka leru se hlahang nakong tsa mongobo wa boemo ba lehodimo mme se nyamele kapelenyana. 

  Mookodi

  Seka leru se hlahang ha pula e qeta ho na, se nang le mebala e mengata e bakwang ke boemo ba mahlasedi a letsatsi.


   

  Moya

  Moya

  Se phefomolwang ke dipuwa kapa se tsamayang lefaufaung kapa moo ho sa bonahaleng kapa se fokang. 

  Setsokotsane

  Moya o moholo o tsamayang ka ho potapota; moya o dikolohang ha ho tsamaya. 

  Lehodiotswana

  Setsokotsane se matla haholo se tsamaisanang le moya wa pula e ngata e hoholang dimela, meaho le ntho tse hoholehang. 

  Kganyapa

  Mofuta wa setsokotsane se matla ka ho fetisisa, se tsamaisanang le pula e kopaneng le moya o fefolang le ho qoqola difate mmoho le ho heletsa meaho. 

  Sefefo

  Moya o moholo, o matla haholo, o kgonang ho fefola ntho tse boima le ho qoqola difate, marulelo le ho phahamisa metsi a lewatle; moya o bakang tshenyo e kgolo haholo. 

  Lerole

  Mahlohlojane a masesane a mobu a kgonang ho tsamaya le moya.


   

  Maru

  Leru

  Boemo ba lehodimo bo fupereng pula, seka mosi; seka mosi se bonahatsang monyetla wa hore pula e ka na ha ho hlaha moya. 

  Molatsitsi

  Maru a ponahalo e hasaneng, a mona le mane; maru a sa kopanang; boemo ba lehodimo ba maru a pula a qaqohaneng. 

  Kwahela/Thibile

  Lehodimo le kwahetseng ke le tletseng maru mme le tshepisa hore pula e ka na kapa le tlisa serame. 

  Apoha

  Lehodimo le apohileng ke le se na leru le le lenyenyane feela mme ho bonahala botala ba lehodimo. 

  Hlwenya

  Lehodimo le hlwentseng ke le kwahetseng mme ho le hlatsa mmane kgafetsa le paka hore ho tla na pula ya di a duma.

   

     Nalane ya Mosotho

  tsebo ke lefa le sa boleng.